Contact Us

 

Director

MR. VIKRAM SADIYA

+ 971 56896 1723

+ 91 95126 40100

vikramagri

agriseadubai@gmail.com

Director

MS. HANSA SHINGRAKHIA

+ 971 54329 9131

+ 91 95126 40099

agriseauae@gmail.com

Non-Basmati Rice

MR. RANJEET SADIYA (Rice)

+ 91 95126 40095

agriseapurchase@gmail.com

Basmati & Non Basmati Rice

MR. GAUTAM SINGH (Trader)

+971 50143 0998

+91 95126 40098

agriseadxb

agriseadxb@gmail.com

 

Address

OFFICE NO. 210,
BANK STREET BUILDING,
NEAR BURJUMAN,
MANKHOOL, BUR DUBAI, DUBAI, UAE

Call us

+971-56-896-1723
+91 - 95126 40094